ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτόματος Τηλεφωνητής Ενημέρωσης
2521023266
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ -ΥΔΡΕΥΣΗ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη μείωση δημοτικών τελών στους πολύτεκνους του Δήμου Δράμας για όσους έχουν ενταχθεί ξεκινά τον Νοέμβριο και μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019. Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται στο γραφείο 131-ισόγειο Διοικητηρίου από τις 9:00 έως 1:00, με φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο απόδειξης ΔΕΗ ( στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα ιδιοκτήτη με την ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης ακινήτου) και τις δύο σελίδες. Επίσης στον Δήμο Προσοτσάνης η ταυτοποίηση για όσους έχουν ενταχθεί ήδη στην μείωση των δημοτικών τελών των Πολυτέκνων για τα δημοτικά τέλη και νερό  θα αρχίσει τον Νοέμβριο 2019, για νέους πολυτέκνους πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τον Φεβρουάριο -Μάρτιο κάθε Χρόνο.

 

NEWSLETTER


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20130329

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−201

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3030

28 Νοεμβρίου 2013

43579

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων 

των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 

2012−2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. ........................ 1

Τροποποίηση της 6000/2/234−γ΄ από 15−10−2013 κοινής 

υπουργικής απόφασης, «Προσόντα, προϋποθέσεις και 

διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυ−

νομικών στην Ελληνική Αστυνομία» (Β΄ 2631). ............... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ1/182016/Β3 (1)

 Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων 

των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 

2012−2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 

193)

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

γ) της αριθμ. 168488/Ε5/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίσεις Τμη−

μάτων Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 2875) που αφορά αποκλειστικά στη διαδι−

κασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με 

το άρθρο 34 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της αριθμ. 168761/

Β1/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» 

(Β΄2910), καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώ−

τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

δ) του π.δ 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 

(Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

μετονομασία των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−

κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας 

και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουρ−

γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»

ε) του π.δ 119/2013 (Α'153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−

πουργών»

στ) της αριθμ. Φ.253.1/79791/Β6/11−06−2013 Υ.Α. «Καθορι−

σμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα 

Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2013−2014» 

(Β΄ 1418).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−

σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για 

τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα / 

Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

στις οποίες ή στα οποία οι επιτυχόντες έχουν εισαχθεί 

είτε με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού 

επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 

Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου − Ιουνίου των σχολικών 

ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, είτε με τη 

χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων 

της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολνά έτη 2009−2010, 

2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013. Οι επιτυχόντες των σχολι−

κών ετών 2009−2010 και 2010−2011 δύνανται να μεταφέρουν 

τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του Τμήματος που είναι 

ήδη εγγεγραμμένοι. Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 

2011−2012 και 2012−2013 δύνανται να μεταφέρουν τη θέση 

εισαγωγής τους ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει 

την εγγραφή τους στη Σχολή ή το Τμήμα που εισήχθησαν.

Οι μεταφορές θέσεων αφορούν αποκλειστικά Σχολές ή 

Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων που βρίσκο−

νται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουρ−

γίας αντίστοιχων εξαμήνων.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται 

ως:

α) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που ζητεί τη μετα−

φορά της θέσης του και όσοι άλλοι εμφανίζονται μαζί με 

αυτόν στη δήλωση φόρου εισοδήματος που κατατέθηκε 

για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2013, (αφορά 

στα οικονομικά στοιχεία του έτους 2012) ως τέκνα, καθώς 

και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτω−

ση που ο επιτυχών έχει υποβάλει ο ίδιος δήλωση φόρου 

εισοδήματος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειας του 

τα τέκνα που αυτός έχει δηλώσει καθώς και το άτομο μαζί 

με το οποίο ενδεχομένως υπέβαλε τη δήλωση (σύζυγος).

β) Μονογονεϊκή οικογένεια: Ο αιτών θεωρείται μέλος μο−

νογονεϊκής οικογένειας όταν κατά τη στιγμή που υποβάλει 

την αίτηση μεταφοράς της θέσης του έχει εν ζωή έναν ή 

κανένα γονέα, είναι άγαμος και δεν έχει συμπληρώσει το 
 

Fresh & Green Market
Μάρκετ τροφίμων
"Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"


Δείτε τις προσφορές μας

www.freshgreenmarket.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

-ΜΑΡΚΕΤ ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟ ΡΑΦΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

και  ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΤΗΛ 6934031168

 
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Χαλκιδικής 74 Περιοχή Μπότσαρη, Δύο

δωματίων , κουζίνα, WC , τηλ 6934031168.

 
Ενοικιάζεται Δυάρι Διαμέρισμα

Ενοικιαζεται γκαρσονιέρα δύο δωματίων ,WC  κουζίνα.

Διεύθυνση Διγενή 11 Κομνηνοί Δράμα. (Όχι εργένηδες)

τηλ. επικοινωνίας. 6951671096 Σταθ. 2521037176.

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

από τις 20 Μαρτίου όλες οι συναλλαγές από τα γραφεία του Συλλόγου  θα εκτελούνται τηλεφωνικά  και θα σας  δίνονται  οδηγίες  πώς να εξυπηρετηθείτε μέχρι να λήξουν τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Δημοκρατία, θα καλείται στα τηλέφωνα. 6934031168 και 6974422442. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Προσέχουμε για να έχουμε

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Ειδική Πιστοποίηση των
κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕ−
ΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
με έδρα τη Δράμα
Αρ. ΦΕΚ 1390
6 Σεπτεμβρίου 2010.
ΦΟΡΕΑΣ-ΝΠΙΔ -ΜΚΟ
Αριθμός Εθνικού Μητρώου
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ημερ απόφ.05 Ιαν.2005
ΓΠ:Π2γ/132106/04
Νόμος2646/98.

 

 
ΣΥΝΔΕΣΗΛογότυπο Συλλόγου

Find us on Facebook