ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 58 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτόματος Τηλεφωνητής Ενημέρωσης
2521023266
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ -ΥΔΡΕΥΣΗ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη μείωση δημοτικών τελών στους πολύτεκνους του Δήμου Δράμας για όσους έχουν ενταχθεί ξεκινά τον Νοέμβριο και μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019. Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται στο γραφείο 131-ισόγειο Διοικητηρίου από τις 9:00 έως 1:00, με φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο απόδειξης ΔΕΗ ( στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα ιδιοκτήτη με την ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης ακινήτου) και τις δύο σελίδες. Επίσης στον Δήμο Προσοτσάνης η ταυτοποίηση για όσους έχουν ενταχθεί ήδη στην μείωση των δημοτικών τελών των Πολυτέκνων για τα δημοτικά τέλη και νερό  θα αρχίσει τον Νοέμβριο 2019, για νέους πολυτέκνους πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τον Φεβρουάριο -Μάρτιο κάθε Χρόνο.

 

NEWSLETTER


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20130329

«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κωδ. : 101 87
Τηλ.: 210 5230589
Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αθήνα, 21/11/2012
Αρ.Πρ.: Δ27/οικ.25530/790
Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος
στήριξης τέκνων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του Π. Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών
(128/Α).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (141/Α).
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (221/Α).
6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (141/Α).
7. Την υπ’αριθμ. 05513 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Μαυραγάνη» (2105/Β).
8. Την υπ’αριθμ. 14362/2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (2166/Β).
9. Την υπ’αριθμ. Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (920/Β), όπως ισχύει.  2
10. Την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν.4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του  Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (222/Α).
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε
Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και τον έλεγχο για την
εφαρμογή της παραγράφου ΙΑ, υποπαραγράφου ΙΑ.2 του  άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 που αφορά στη χορήγηση και καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης
τέκνων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες
1. Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων  δικαιολογητικών είναι οι
κατά τόπους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και υπάλληλοι του Δήμου που ορίζονται για τον
σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο.
2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση πράξεων χορήγησης ή μη, ανάκλησης, αναστολής,
διακοπής και επαναχορήγησης του επιδόματος, με βάση ψηφιοποιημένο αρχείο που θα
αποστέλλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στον Ο.Γ.Α., ορίζεται ο
Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ή του αρμόδιου περιφερειακού καταστήματος
του Ο.Γ.Α. Αρμόδιος για την έκδοση πράξης καταλογισμού, ορίζεται ο Προϊστάμενος του
Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α.
3. Αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής
του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου  Οικονομικών.
4. Αρμόδια υπηρεσία για τον την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε
περίπτωση που το επίδομα καταβλήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις, είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Οι διαδικασίες καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων καθώς και η
πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων υλοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομικών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής από τον Ο.Γ.Α.
Άρθρο 2
Χρόνος  και τρόπος καταβολής
1. Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε  τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
2. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται
μαζί με το επίδομα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.  3
Άρθρο 3
Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική
υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του
περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
2. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012, οι δικαιούχοι
συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο Ε20 – Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση
του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω του περιβάλλοντος
Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός
μηνός να υποβάλει ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση Μεταβολής στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω του Taxisnet και παράλληλα να καταθέτει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στα εξουσιοδοτημένα όργανα του Ο.Γ.Α.
4. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής
διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου/υπόχρεου σε υποβολή Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος, ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε
φυσικό πρόσωπο, το επίδομα καταβάλλεται σε αυτόν που έχει την κύρια ή
αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με
απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α.,  στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και σε υπαλλήλους
του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα κάτωθι
δικαιολογητικά για τα οποία έχουν ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου
Ε20:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημοτολογίου για την
οικογενειακή κατάσταση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, στα δημοτολόγια της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια και από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και εάν αυτά βρίσκονται στη ζωή.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των τέκνου/ων για το οποίο/α θα χορηγηθεί το
επίδομα.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου για τέκνα τα οποία μετά τη
συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε
ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του
εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Αν
πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το
Ελληνικό Προξενείο.
δ) Σε περίπτωση που το/τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή ισχύουσα απόφαση της
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του  ν.2643/1998. Τα εν λόγω 4
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το
έντυπο  Ε20.
ε) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες  στην παρ. 4 του άρθρου 3 της
παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του
δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης
του δικαιούχου, ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική
απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από
το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.
2. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα
δικαιολογητικά των εδαφίων με στοιχεία α, β και  ε του παρόντος άρθρου παρέχονται
από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα
στοιχεία  αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του
οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
3. Για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου και των τέκνων
του στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα
εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην
περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η
ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το
τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
δ) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του,  κατατεθειμένο
και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του
εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την
ημερομηνία λήξης αυτής ή
στ) Παραχωρητήριο και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ.
του παραχωρούντος ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης του/των τέκνου/ων ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο Ο.Γ.Α., από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη
και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
4. Απομάκρυνση από την Ελλάδα του αιτούντα, εντός της κρίσιμης δεκαετίας ή
εξαρτώμενου τέκνου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 της
παρούσας απόφασης, θεωρείται  δικαιολογημένη και δε λαμβάνεται υπόψη.  5
5. Επιπλέον με τα ανωτέρω και προκειμένου για δικαιούχους:
α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται έγγραφο
πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης.
β) Ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα,  απαιτείται «Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς».
γ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Ελβετίας
καθώς και πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας, απαιτείται επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής.
δ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική
ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού».
ε) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει
χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται το «Ειδικό
Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».
6. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του
στην Ελλάδα με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της
ηλικίας του, μπορεί να υποβάλλει:
α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή
β) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας, ως προστατευόμενο μέλος
ασφαλισμένου γονέα  ή
γ)  Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε  ή
δ)  Βεβαίωση του ΟΑΕΔ , αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.
7. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα  πρέπει να είναι νόμιμα
μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
8. Στον Ο.Γ.Α. τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τους κατατεθέντες από τους αιτούντες
φακέλους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Άρθρο 5
Έλεγχος φακέλου δικαιούχου
1. Ο Ο.Γ.Α. δια των αρμοδίων οργάνων του διενεργεί έλεγχο των υποβληθέντων από
τον δικαιούχο δικαιολογητικών, ως προς την πληρότητα και την ισχύ τους. Ο Ο.Γ.Α.
μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο καθώς και από
οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, που
υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.
2. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μηνός
για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το αρμόδιο όργανο 6
επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα  δικαιολογητικά που υπάρχουν
στο φάκελο.
3. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο του φακέλου, εκδίδει διαπιστωτική πράξη
χορήγησης ή μη του επιδόματος, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής και επαναχορήγησης
του επιδόματος.
4. Ειδικά για το έτος 2013 ο έλεγχος του φακέλου της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή
κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου  του
Ο.Γ.Α.
5. Η καταβολή του επιδόματος για το έτος 2013 διενεργείται με βάση: α) τα δηλωθέντα
από τον αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις  ως προς τα δηλωθέντα
στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης.
6. Σε περίπτωση μη χορήγησης του επιδόματος ή ανάκλησης ή αναστολής ή διακοπής
αυτού αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης, η
οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
Άρθρο 6
Αναστολή  – επαναχορήγηση επιδόματος
1.  Η  καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:
α) Την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το  εισόδημα που θα
δηλωθεί το έτος αυτό. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής,
αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.
β) Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το τέκνο, για το οποίο χορηγείται το
επίδομα, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας
Παιδιών) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με
δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.
γ) Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το τέκνο για το οποίο
χορηγήθηκε το επίδομα απομακρύνθηκε από την Ελλάδα.
2. Το επίδομα, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί, επαναχορηγείται από την 1η
του
επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι υπό στοιχείο β΄ και γ΄ της προηγουμένης
παραγράφου  λόγοι αναστολής.
3. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται επίσης εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α.
στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται ότι χορηγήθηκε παράνομα, καθώς και όταν
εκκρεμεί ποινική ή πολιτική δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα.
4. Απουσία από την Ελλάδα του δικαιούχου ή του τέκνου  για το οποίο χορηγείται
επίδομα, για χρόνο λιγότερο του διμήνου, δε θεωρείται ως απομάκρυνση για την
αναστολή του δικαιώματος.
5. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης
από την  Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής: 7
α)  Εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.
β) Εάν ο δικαιούχος της παροχής ή το τέκνο για το οποίο χορηγείται το επίδομα
απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή
Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών
Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή  ακολούθησε την οικογένειά του
στο  Εξωτερικό, η  οποία απουσιάζει  για  τους  ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία
οφείλεται σε λόγους σπουδών στην Αλλοδαπή.
Άρθρο 7
Διακοπή επιδόματος
1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται:
α) Από την 1η
Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο
επιδοτούμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή από
την 1η
του επόμενου μήνα εκείνου της περάτωσης των σπουδών του.
β) Από την 1η
του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του
γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου επιδοτούμενου
τέκνου.
γ) Από την 1η
του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή και τα
επιδοτούμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.
δ) Από την 1η
του μήνα του επόμενου εκείνου που το τέκνο χάσει την Ελληνική
υπηκοότητα ή σε περίπτωση τέκνου ομογενούς την υπηκοότητα του πατέρα, εκτός
αν το τέκνο αποκτά την Ελληνική υπηκοότητα.
ε) Από την 1η
Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται  υπέρβαση του
προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.
Άρθρο 8
Άσκηση προσφυγής
1. Κατά της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης,  επιτρέπεται
η άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο
από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.
3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον
αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.
4. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί
αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε  πέντε (5) ημέρες,
την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν
τυχόν υποβληθεί.  8
Άρθρο 9
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 10
Επίδοση πράξεων και εγγράφων
Για την επίδοση των πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται από τον ΟΓΑ κατά τη
διαδικασία χορήγησης του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, εφαρμόζονται ανάλογα
οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών
(Π.Δ. 78/1998, ΦΕΚ 72Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ      ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

 

Fresh & Green Market
Μάρκετ τροφίμων
"Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"


Δείτε τις προσφορές μας

www.freshgreenmarket.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

-ΜΑΡΚΕΤ ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟ ΡΑΦΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

και  ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΤΗΛ 6934031168

 
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Χαλκιδικής 74 Περιοχή Μπότσαρη, Δύο

δωματίων , κουζίνα, WC , τηλ 6934031168.

 
Ενοικιάζεται Δυάρι Διαμέρισμα

Ενοικιαζεται γκαρσονιέρα δύο δωματίων ,WC  κουζίνα.

Διεύθυνση Διγενή 11 Κομνηνοί Δράμα. (Όχι εργένηδες)

τηλ. επικοινωνίας. 6951671096 Σταθ. 2521037176.

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

από τις 20 Μαρτίου όλες οι συναλλαγές από τα γραφεία του Συλλόγου  θα εκτελούνται τηλεφωνικά  και θα σας  δίνονται  οδηγίες  πώς να εξυπηρετηθείτε μέχρι να λήξουν τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Δημοκρατία, θα καλείται στα τηλέφωνα. 6934031168 και 6974422442. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Προσέχουμε για να έχουμε

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Ειδική Πιστοποίηση των
κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕ−
ΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
με έδρα τη Δράμα
Αρ. ΦΕΚ 1390
6 Σεπτεμβρίου 2010.
ΦΟΡΕΑΣ-ΝΠΙΔ -ΜΚΟ
Αριθμός Εθνικού Μητρώου
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ημερ απόφ.05 Ιαν.2005
ΓΠ:Π2γ/132106/04
Νόμος2646/98.

 

 
ΣΥΝΔΕΣΗΛογότυπο Συλλόγου

Find us on Facebook