ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 88 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτόματος Τηλεφωνητής Ενημέρωσης
2521023266
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΉ ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://www.youtube.com/watch?v=5rYuAosgA2A

NEWSLETTER










ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20130329

Νόμος 4520/2018 Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων κα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4520


Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 30/22-02-2018)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

· ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Αρθρο 1. Ενιαίος φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης

· Αρθρο 2. Σκοπός

· Αρθρο 3. Πόροι

· Αρθρο 4. Παροχές και υπηρεσίες

· Αρθρο 5. Όργανα διοίκησης

· Αρθρο 6. Σύνθεση Αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

· Αρθρο 7. Αρμοδιότητες Διοικητή

· Αρθρο 8. Μεταβατικές διατάξεις για τα όργανα διοίκησης

· Αρθρο 9. Θέματα προσωπικού

· Αρθρο 10. Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού

· Αρθρο 11. Νομική υποστήριξη

· Αρθρο 12. Μεταβατική διάταξη για θέματα νομικής υποστήριξης

· Αρθρο 13. Διοικητική οργάνωση του ΟΠΕΚΑ

· Αρθρο 14. Διάρθρωση

· Αρθρο 15. Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου

· Αρθρο 16. Τμήμα Γραμματείας Διοίκησης

· Αρθρο 17. Τμήμα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονομικής Μέριμνας

· Αρθρο 18. Γραφείο Υποστήριξης Νομικού Συμβούλου του Κράτους

· Αρθρο 19. Γενική Διεύθυνση Παροχών

· Αρθρο 20. Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Παροχών

· Αρθρο 21. Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων

· Αρθρο 22. Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης

· Αρθρο 23. Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων

· Αρθρο 24. Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας

· Αρθρο 25. Διεύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών

· Αρθρο 26. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

· Αρθρο 27. Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

· Αρθρο 28. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

· Αρθρο 29. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

· Αρθρο 30. Διεύθυνση Πληροφορικής

· Αρθρο 31. Περιφερειακές Υπηρεσίες

· Αρθρο 32. Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων - Αρμοδιότητες

· Αρθρο 33. Κατανομή και ανάθεση υποθέσεων

· Αρθρο 34. Θέσεις προσωπικού

· Αρθρο 35. Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα

· Αρθρο 36. Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού στους νέους κλάδους / ειδικότητες

· Αρθρο 37. Θέματα προσωποπαγών θέσεων

· Αρθρο 38. Προσόντα διορισμού πρόσληψης

· Αρθρο 39. Περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

· Αρθρο 40. Περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων Διευθύνσεων

· Αρθρο 41. Περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων Τμημάτων

· Αρθρο 42. Κλάδοι Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

· Αρθρο 43. Οικονομική διαχείριση και έλεγχος

· Αρθρο 44. Μεταβατικές διατάξεις για θέματα οικονομικής διαχείρισης

· Αρθρο 45. Γενικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγραφή απόδοση παροχών στους κληρονόμους και έξοδα κηδείας

· Αρθρο 46. Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών μέσων

· Αρθρο 47. Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)

· Αρθρο 48. Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας

· Αρθρο 49. Τροποποίηση διατάξεων ΟΓΑ

· Αρθρο 50. Τελικές διατάξεις

 

Fresh & Green Market
Μάρκετ τροφίμων
"Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"


Δείτε τις προσφορές μας

www.freshgreenmarket.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Ειδική Πιστοποίηση των
κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕ−
ΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
με έδρα τη Δράμα
Αρ. ΦΕΚ 1390
6 Σεπτεμβρίου 2010.
ΦΟΡΕΑΣ-ΝΠΙΔ -ΜΚΟ
Αριθμός Εθνικού Μητρώου
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ημερ απόφ.05 Ιαν.2005
ΓΠ:Π2γ/132106/04
Νόμος2646/98.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ



Λογότυπο Συλλόγου

Find us on Facebook